Statut ko艂a

Statut Studenckiego Ko艂a Automatyk贸w SKALP

 

搂1 Postanowienia og贸lne

 1. Ko艂o nosi nazw臋 Studenckie Ko艂o Automatyk贸w SKALP, zwane w dalszej cz臋艣ci Ko艂em.
 2. Siedzib膮 Ko艂a jest Wydzia艂 Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gda艅skiej.
 3. Ko艂o dzia艂a przy Katedrze System贸w Automatyki Politechniki Gda艅skiej.
 4. Ko艂o wsp贸艂pracuje ze Stowarzyszeniem Robotyk贸w SKALP.
 5. W Kole dzia艂aj膮 cz艂onkowie i cz艂onkowie honorowi.

搂2 Cel dzia艂alno艣ci

 1. Zrzeszanie os贸b zainteresowanych tematem automatyki i robotyki.
 2. Umo偶liwienie bezpo艣redniej wymiany wiedzy i do艣wiadcze艅 pomi臋dzy cz艂onkami Ko艂a.
 3. U艂atwienie cz艂onkom rozwoju naukowego.
 4. Realizacja projekt贸w in偶ynierskich.
 5. Prowadzenie zaj臋膰 z zakresu zainteresowa艅 Ko艂a.
 6. Popularyzacja dziedziny automatyki i robotyki.
 7. Reprezentowanie Wydzia艂u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gda艅skiej na zawodach oraz wydarzeniach zwi膮zanych z automatyk膮, robotyk膮 oraz bran偶ami powi膮zanymi.

搂3 Cz艂onkostwo

 1. Cz艂onkiem naszego Ko艂a mo偶e zosta膰 ka偶dy student Politechniki Gda艅skiej.
 2. Kandydatury rozpatruje zarz膮d Ko艂a.
 3. Przez okres przynajmniej jednego pierwszego miesi膮ca osoba zainteresowana jest kandydatem na cz艂onka Ko艂a. Po tym okresie kandydat zg艂asza indywidualn膮 pro艣b臋 o nadanie cz艂onkostwa, kt贸ra jest rozpatrywana przez zarz膮d Ko艂a w ci膮gu 2 tygodni od otrzymania zg艂oszenia.
 4. Kandydat ma prawo:
  1. do uczestniczenia we wszystkich zebraniach Ko艂a,
  2. posiada膰 konto na portalu internetowym Ko艂a,
  3. wsp贸艂pracowa膰 z innymi cz艂onkami Ko艂a,
  4. do brania udzia艂u w projektach Ko艂a.
 5. Pe艂noprawny cz艂onek Ko艂a jest wpisany na list臋 cz艂onk贸w na stronie internetowej Ko艂a.
 6. Cz艂onek Ko艂a ma prawo:
  1. uczestniczenia we wszystkich zebraniach Ko艂a,
  2. zg艂aszania postulat贸w w sprawach zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 Ko艂a,
  3. korzystania z przywilej贸w cz艂onkowskich.
 7. Cz艂onek Ko艂a ma obowi膮zek:
  1. godnie reprezentowa膰 Ko艂o w 偶yciu uczelnianym i poza nim,
  2. uczestniczy膰 w walnych zgromadzeniach Ko艂a,
  3. czynnie uczestniczy膰 w dzia艂alno艣ci Ko艂a,
  4. posiada膰 konto w portalu Ko艂a oraz by膰 na bie偶膮co z tre艣ci膮 portalu Ko艂a.
 8. W przypadku zako艅czenia aktywno艣ci przez cz艂onka Ko艂a, jego status cz艂onka wygasa.
 9. O skre艣leniu z listy cz艂onk贸w decyduje zarz膮d Ko艂a.
 10. Odwo艂anie od decyzji o skre艣leniu z listy cz艂onk贸w Ko艂a nale偶y kierowa膰 do Prezesa Ko艂a w przeci膮gu 2 tygodni od daty otrzymania informacji o skre艣leniu.
 11. Ko艂o posiada opiekuna z kadry Politechniki Gda艅skiej.
 12. Tytu艂 honorowego cz艂onka Ko艂a zostaje przyznany za wybitne zas艂ugi na rzecz Ko艂a. Decyzje o przyznaniu honorowego cz艂onkostwa podejmowane s膮 podczas Walnego Zgromadzenia decyzj膮 wi臋kszo艣ci g艂os贸w.
 13. Cz艂onek honorowy ma pe艂ne prawa cz艂onka ko艂a dop贸ki jest studentem.

搂4 W艂adza

 1. Dzia艂alno艣ci膮 Ko艂a kieruje Prezes Ko艂a.
 2. Kadencja Prezesa trwa jeden rok kalendarzowy.
 3. Prezes wybierany jest spo艣r贸d cz艂onk贸w Ko艂a podczas Walnego Zgromadzenia organizowanego w ci膮gu 4 ostatnich tygodni roku akademickiego. O wyborze Prezesa decyduje wi臋kszo艣膰 g艂os贸w w trakcie tajnych wybor贸w.
 4. Prezes Ko艂a powo艂uje zarz膮d sk艂adaj膮cy si臋 z minimum trzech cz艂onk贸w Ko艂a.
 5. Zarz膮d jest odpowiedzialny za koordynowanie dzia艂alno艣ci Ko艂a.
 6. W przypadku rezygnacji lub odwo艂ania danej osoby z funkcji prezesa, prezes tymczasowy jest wybierany spo艣r贸d cz艂onk贸w zarz膮du przez zarz膮d.
 7. Odwo艂ania prezesa dokonuje Walne Zgromadzenie wi臋kszo艣ci膮 2/3 g艂os贸w.
 8. Prezes z Zarz膮dem Ko艂a odpowiedzialni s膮 za sk艂adanie i rozliczanie wszelkich wniosk贸w o dotacje, dofinansowania i granty.
 9. Walne Zgromadzenie definiowane jest jako zebranie co najmniej po艂owy cz艂onk贸w Ko艂a. Walne Zgromadzenie odbywa si臋 co najmniej raz w roku w ci膮gu 4 ostatnich tygodni roku akademickiego.

搂5 Finanse

 1. Za finanse Ko艂a odpowiada Prezes wraz z Zarz膮dem Ko艂a.
 2. Dzia艂alno艣膰 Ko艂a jest dofinansowywana z ramienia Politechniki Gda艅skiej, Stowarzyszenia Robotyk贸w SKALP oraz darowizn od os贸b fizycznych, prawnych itp. Mo偶liwe jest tak偶e finansowanie z grant贸w przyznawanych przez organizacje polskie i unijne.
 3. Cz艂onkowie Ko艂a mog膮 otrzyma膰 od Ko艂a dofinansowanie na wyjazdy konkursowe, w kt贸rych reprezentuj膮 oni Ko艂o oraz Politechnik臋.

搂6 Postanowienia ko艅cowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie stosuje si臋 przepisy art. 158-161 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. prawa o szkolnictwie wy偶szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z p贸藕niejszymi zmianami).
 2. Statut przyj臋to dnia 27.04.2015.